Tájékoztató ingyenes gyermekétkeztetésről


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése értelmében:

„  (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés) ha:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. nevelésbe vették,
  5. a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át: 89.408 Ft/fő.

Az ingyenes étkezés megállapításához a kérelmező 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet -328/2011. (XII. 29. ) Korm. rendelet- szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek a hozzá tartózó igazolásokkal. (bankszámlakivonat, postai szelvény…)

Jövedelemnyilatkozat az intézményben kérhető!