Lakossági felhívás szociális célú tűzifa juttatásra


Pusztaszer Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult:

 – saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermeket, egyedülálló esetén legalább egy kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik

– a 65. életévét betöltötte, vagy

– az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800 Ft összeget

és mind három esetben az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.

 

Előnyt élvez a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

– aktív korúak ellátására,

– időskorúak járadékára,

– települési támogatásra jogosult,

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem benyújtható az e célra rendszeresített igénylőlapon, mely a hivatalban kérhető Tóth Mónikánál, vagy ide kattintva letölthető.

 

A kérelemhez csatolni kell a családban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, nyugdíjszelvényt, stb.

A kérelem beadási határideje: 2015. november 16.