Év szerinti archívum: 2015


Lakossági felhívás szociális célú tűzifa juttatásra

Pusztaszer Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult:

 – saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermeket, egyedülálló esetén legalább egy kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik

– a 65. életévét betöltötte, vagy

– az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800 Ft összeget

és mind három esetben az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.

 

Előnyt élvez a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

– aktív korúak ellátására,

– időskorúak járadékára,

– települési támogatásra jogosult,

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem benyújtható az e célra rendszeresített igénylőlapon, mely a hivatalban kérhető Tóth Mónikánál, vagy ide kattintva letölthető.

 

A kérelemhez csatolni kell a családban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, nyugdíjszelvényt, stb.

A kérelem beadási határideje: 2015. november 16.


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pusztaszer Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2016. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

Figyelem! A pályázat benyújtása a 2013. évi fordulótól kezdődően elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletek: jövedelemigazolás (családi pótlék, GYES, bér, nyugdíj, stb.), tanulói vagy hallgatói jogviszony-igazolás.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

Benyújtás módja: javasolt személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8-1530

Kedd: 8-1530

Szerda: 8-1530

Péntek: 8-1200


Folytatódik a Csongrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Program

Új szemléletet képviselve, folytatja mikro-, kis-és közepes vállalkozásoknak szólóképzési programját a Csongrád Megyei Önkormányzat. A Csongrád MegyeiVállalkozásfejlesztési Program sikeres tavaszi projektje után ősszel gyakorlatorientáltüzleti szeminárium indul 20 vállalkozónak Szegeden, míg Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon ingyenes üzleti előadásnapok várják a fejlődést
kereső vállalkozókat. A jelentkezőknek a képzés díjmentes.

Ez az év valamennyi gazdasági szereplő életében meghatározó, hiszen az új Európai Uniós támogatási ciklus hatalmas fejlesztési forrásainak köszönhetően Csongrád megyében is megindulhat a fellendülés. Ennek kulcsszereplői és egyben nyertesei lehetnek a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. A gazdaságfejlesztést számos kormányzati program segíti, de a Csongrád Megyei Önkormányzat a tavaszi képzés sikere alapján változatlanul úgy látja, szükség van ezeket kiegészítve helyi kezdeményezésekre is.

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke a képzési program fővédnökekéntúgy látja, ez az újszerű képzés befektetés abba, hogy a minden vállalkozó a sajátképességeinek fejlesztésével, a lehetőségei maximális kihasználásával erősítse meg a vállalkozását, és új munkahelyeket hozzon létre.

Üzleti szeminárium

A Csongrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Program üzleti szemináriuma 7 interaktív előadásból, konzultációból áll, és 2015. október 6-ával veszi kezdetét Szegeden. A képzés piaci értéke egy részt vevőre vetítve 120.000 forint. Ezt a költséget most is teljes egészében átvállalja a Csongrád Megyei Önkormányzat. Összesen 20 hely van az ingyenes képzésiprogramban, ezekre egy online kérdőív kitöltésével pályázhatnak a megyei székhellyelrendelkező mikro-, kis-és közepes vállalkozások. A szemináriumi képzésre 2015. szeptember 22-től 2015.október 1-jéig várjuk a jelentkezéseket a www.csongrad-megye.hu oldalon.

A részletes programot ide kattintva találja.

Üzleti előadásnapok

Ősszel Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon a megyei vállalkozásfejlesztésiprogram részeként üzleti előadásnapok is lesznek. Ezek 4 előadást vonultatnak fel alegfontosabb, vállalkozókat foglalkoztató témákat felölelve, és ezek a képzési alkalmak isingyenesek a pályázó vállalkozóknak.

Kiknek érdemes pályázni?

– Minden olyan vállalkozónak, vezetőnek, aki keresi a fejlődés útját és felismeri, hogy egy ilyen képzésre érdemes időt szánni.
– Minden olyan vállalkozónak, vezetőnek, aki felkészültebben akar élni az új uniós ciklus pályázataival, aki a támogatások lehívásában lehetőségeket lát.
– Minden olyan vállalkozónak, vezetőnek, aki hatékonyabb szervezeti működés mellett szeretne sikeres marketing-stratégiát alkalmazni.
– Minden olyan vállalkozónak, vezetőnek, aki adóügyekben és pénzügyekben tisztábban akar látni, hogy terveihez könnyebben tudja megteremteni a szükséges
forrásokat.

Melyek a kiválasztás szempontjai?

A Csongrád Megyei Önkormányzat célja, hogy minél több vállalkozó jelentkezzen és a
képzések keretében a különböző ágazatok, cégméretek és a megyei területi különbözőségek is megjelenhessenek. A kiválasztás fő szempontja az lesz, hogy minél szélesebb palettátfedjenek le a résztvevők, de előnyben lesznek azok, akik a tavaszi képzésről lemaradtak. Akinem kerül be a most induló, őszi szemináriumi képzésbe, annak lehetősége lesz ellátogatni a szentesi, a hódmezővásárhelyi és a mórahalmi üzleti előadásnapokra. Terveink szerint ajövőben minden járási székhelyen elérhető lenne ilyen típusú, folyamatos képzés.

Várjuk jelentkezésüket!

Kapcsolattartó: Miklós Róbert, tel.: +36 20 201 6775,
e-mail: miklos.robert@csongradmegye.hu


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Kisteleken

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2015. augusztus 18-án, kedden 10-14 óra között Kisteleken a Tisza u. 1. szám alatt, a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál tart ingyenes ügyfélfogadást a város és a környező községek lakosainak, valamint mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ért.

Az érdeklődők a 06/30/275-2520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is kérhetnek időpontot.


Tájékoztató ingyenes gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése értelmében:

„  (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés) ha:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. nevelésbe vették,
  5. a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át: 89.408 Ft/fő.

Az ingyenes étkezés megállapításához a kérelmező 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet -328/2011. (XII. 29. ) Korm. rendelet- szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek a hozzá tartózó igazolásokkal. (bankszámlakivonat, postai szelvény…)

Jövedelemnyilatkozat az intézményben kérhető!